EKO

EKO

AO GI KOI NE GA WA KU WA
SAN BO FUSHITE SHOKAN WO TARE TAMAE
JO RAI MAKA HANNYA HARAMITA SHINGYO WO
FUJUTSU ATSUMURU TOKORO NO KUDOKU WO:

DAI HON KYO SHU HONSHI SHAKYAMUNI BUTSU
SHIN TAN SHOSO BODAI DARUMA DAIOSHO
SHUSO EIHEI DOGEN DAIOSHO
KEIZAN JOKIN DAIOSHO
KAKU KAKU REKIDAI NO DAIOSHO NAROBINI
SHOMON KODO DAIOSHO
MOKUDO TAISEN DAIOSHO
SANDO KAISEN ROŠI
NO TAME KANIJI ON NI MUKUI
HON JITSU KO MYO JI NI

SANZEN SEISHU ICHIDO NO KOFUKU WO
KINEN SEN KOTO WO

SHIGU SEIGAN

SHU JO MUHEN SEIGANDO
BONNO MUJIN SEIGANDAN
HOMON MURYO SEIGANGAKU
BUTSU DO MUJO SEIGANDO

Dedication:

The four Great Vows:

However innumerable all beings are, I vow to save them all.
However inexhaustible my delusions are, I vow to overcome them all.
However immeasurable the Dharma teachings are, I vow to master them all. However immeasurable the Buddha’s way is, I vow to follow it to its very end.Top | © Master Sando Kaisen’s Zen - Soto zen CZ