FUEKO

FUEKO

NEGA WA KU WA KONO KUDO KUO
MOTTE AMANE KU ISSAI NI YOBOSHI
WARERA TO SHUJO
TAMINA TOMONI BUTSU DO
WO JO ZEN KOTO WO

Universal Dedication

May this merit extend universally to all,
so that we together
with all beings
realize the Buddha way.Top | © Master Sando Kaisen’s Zen - Soto zen CZ