A complete lineage of the masters

The master´s lineage (Dhyana) in India:
1. Buddha Shakyamuni
2. Mahakasyapa
3. Ananda
4. Shanavasin
5. Upagupta
6. Dhitika
7. Mishaka
8. Vasumitra
9. Buddhanandi
10. Buddhamitra
11. Parshva
12. Punyayasha
13. Anabodhi
14. Kapimala
15. Nagarjuna
16. Kanadeva
17. Rahulabhadra
18. Samghanandi
19. Samghayathata
20. Kumaralata
21. Shayata
22. Vasubandhu
23. Manorata
24. Haklenayasha
25. Simhabodhi
26. Bashashita
27. Sunyamitra
28. Prajnadhara
29. Bodhidharma


The master´s lineage (Chan) in China:
1. Bodhidharma (470-532)
2. Eka (Hui-K’o) (487-593)
3. Sosan (Seng-Ts’an) (? -606)
4. Doshin (Tao-Hsin) (580-651)
5. Gunin (Konin) (Hung-Jen) (601-674)
6. Eno (Hui-Neng) (638-713)
7. Seigen Gyoshi (Ch’ing-Yûan Hsing-Ssu) (660-740)
8. Sekito Kisen (Shih-T’ou Hsi-Ch’ien) (700-790)
9. Yakusan Igen (Yûeh-Shan Wei-Yen) (745-828)
10. Ungan Donjo (Yûn-Yen T’an-Sheng) (780-841)
11. Tozan Ryokai (Tung-Shan Liang-Chieh) (807-869)
12. Sozan Honjaku (Ts’ao-Shan Pen-Chi) (840-901)
13. Ungo Doyo (Yûn-Chû Tao-Ying) (? -909)
14. Doan Dohi (?)
15. Doan Kanshi (?)
16. Ryozan Enkan (Liang-Shan Yûan-Kuan) (?)
17. Taiyo Kyogen (943-1027)
18. Toshi Gisei (1032-1083)
19. Fuyo Dokai (Fu-Ying Tao-Kai) (1043-1118)
20. Tanka Shinjun (Tan-Hsia Tzu-Ch’un) (? – 1119)
21. Wanshi Shogaku (Hung-Chih Cheng- Chûeh) (1091-1157)
22. Shingetsu Shoryo (Chen-Hsieh Ch’ing-Liao) (?)
23. Tendo Sokaku (?)
24. Setcho Chikan (1105-1192)
25. Tendo Nyojo (T’ien-T’ung Ju-Ching) (1163-1228)
26. Dogen Kigen (1200-1253)


The master´s lineage (Soto Zen) in Japan:
1. Dogen Kigen (1200-1253)
2. Koun Ejo 1198-1280)
3. Tettsu Gikai (1219-1309)
4. Keizan Jokin (1268-1325)
5. Meiho Sotetsu (1277-1350)
6. Shugan Dochin (? -1387)
7. Tessan Shikaku (? -1376)
8. Kegan Eisho (? -1412)
9. Chuzan Ryoun (? -1432)
10. Gizan Tonin (? -1462)
11. Shogaku Kenryu (? -1485)
12. Kinen Horyu (? -1506)
13. Teishitsu Chisen (? -1536)
14. Kokei Shojun (? -1555)
15. Sekiso Juho (? -1574)
16. Kaiten Genju (? -1632)
17. Shuzan Shunsho (? -1647)
18. Chozan Giketsu (1581-1672)
19. Fukushu Koshi (? -1664)
20. Myodo Yuton (? -1668)
21. Hakuho Genteki (1594-1670)
22. Gesshu Soko (1618-1696)
23. Tokuho Ryoko (1648-1709)
24. Mokushi Soen (1673-1746)
25. Gankyoku Gankei (1683-1767)
26. Kokoku Soryu (?)
27. Rosetsu Ryuko (?)
28. Ungai Kyozan (?)
29. Shoryu Koho (?)
30. Shokoku Zenko (?)
31. Somon Kodo Sawaki (1880-1965)
32. Mokudo Taisen Deshimaru (1914-1982)

The master´s lineage (Soto Zen) in Europe:

1. Mokudo Taisen Deshimaru (1914-1982)
2. Sando Kaisen (1952)Top | © Master Sando Kaisen’s Zen - Soto zen CZ